Luk vindue

BERETNING 2000

 

 

Bestyrelsesarbejdet.

Det har været et højst besynderligt år. Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev sidste år ændret fra 5 til 7, fordi det for de unge medlemmer ofte er svært at afse tid til deltagelse i møderne på grund af arbejde og børn.

 

Det var godt, at der var nogen at tage af, fordi ikke mindre end 4 medlemmer og suppleanter har frasagt sig deres indsats og ansvaret for bestyrelsesarbejdet. Der var ved årsskiftet kun 5 medlemmer i bestyrelsen og ingen suppleanter.

 

Bestyrelsen ser i dag ud som følgende:

 

Michael Hauskov, Henrik Franck, Hanne Grønbæk, Ove Andersen og Kurt Jørgensen.

 

Der skal i det nye år bruges min. 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, så vi skal på det kraftigste anmode interesserede om at melde sig til disse poster.

 

Et problem har været vores økonomiske situation, fordi vi ikke har haft fuldt overblik over indkomne kontingenter, restanter samt indeståender og placering af disse.

 

Ved årsskiftet overtog vores revisor Palle Thysgaard regnskabsmaterialet og fik etableret en oversigt over forholdene, før den nye kasserer Ove Andersen kunne overtage regnskabet. Der skal i den forbindelse sendes en stor tak til Palle for dette uvurderlige stykke arbejde. Restancerne er ved at blive inddraget, og vore midler er nu placeret på en mere hensigtsmæssig måde.

 

Der var i forlængelse af spørgeskemaundersøgelsen lagt op til en del omkostningskrævende aktiviteter i året; men det har desværre ikke været muligt at gennemføre så mange ting.  Af denne og andre årsager udviser vort regnskab et pænt overskud, som vil blive reguleret i budgettet for 2001.

 

Haveaffaldsordning.

Der har været megen kritik af de stigende omkostninger til containerordningen, fordi der er mange, som føler at de har for lidt ”fornøjelse” af den. Der var tale om, at der skulle være endnu færre tømninger; men det viste sig, at tømningerne i 2000 var meget billigere end budgetteret, og derfor blev det udmeldte antal tømninger gennemført.

 

Årsagen til de lavere omkostninger skal søges i den informative, holdningsbearbejdende og kontrollerende indsats, som bestyrelsen har udført i de senere år. Her skal specielt nævnes Annemarie, som med opslag og påtaler har en væsentlig andel i forbedringen. 

 

Som følge af, at der ikke er så meget urent haveaffald og sorte poser i containerne, har vi sparet næsten 14.000 Kr. og det synes jeg er meget flot. Det medfører forhåbentlig, at vi kan fortsætte ordningen og dermed undgå affald i vores friareal.

 

Flishuggerordningen er også blevet billigere, hvilket kan tyde på at mere af det rene affald (flisbare) er blevet lagt i containerne. Det kan ellers anbefales at benytte flishuggerordningen fordi det en stor fordel, at man kan udlægge flismaterialet og dermed nedsætte ukrudtsrisikoen.

 

Friarealet.

Det er meget vanskeligt at holde trit med tilvæksten i bevoksningerne, fordi der ikke tildeles så mange ressourcer som tidligere.  Kommunen har plejet området som sædvanligt; men det er tilsyneladende ikke tilstrækkeligt, fordi beplantningerne vokser og mange steder bliver overhalet af uønskede vækster, som f.eks. hyld, hæg og tornvækster.

 

Der er talt meget om plejeplan for området, således at vi kan opnå en acceptabel standard. Det er en stor opgave, og den må deles op i flere aktiviteter. Det mest akutte er den årlige pleje i form af fjernelse og nedklipning, for at væksterne ikke skal løbe fra os. Dernæst skal der udføres en egentlig renoveringsplan med eventuel  fjernelse og nyplantninger, således at området kan leve op til fremtidens krav. Det er en stor opgave, og vi må nok forvente at skulle have ekspertbistand.

De befæstede områder op til friarealet, dvs. flisebelægninger, asfalt og SF-sten er mange steder i en sådan forfatning, at de kan være farlige at benytte for dårligt gående og kørestolsbrugere. Kommunen har erkendt dette og vil gøre en indsats for at fjerne de værste forhindringer.

 

Arbejdet udføres som opretning og udskiftning af fliser og belægninger.

 

Legepladser.

Legepladstilskuddene  er få og er blevet meget vanskelige at administrere og honorere, fordi der stilles store krav til den lovmæssige udførelse af disse pladser. Et meget stort problem i den forbindelse er de ansvarsmæssige forhold ved indretning og drift af legearrangementerne.

 

Kommunen frasiger sig ethvert ansvar, selv om det er deres område, og flertallet i bestyrelsen ønsker ikke at påtage sig dette ansvar.

 

Sankt Hans.

Denne tilbagevendende sommerbegivenhed blev gennemført i godt vejr og med stor deltagelse. Der er stadigvæk mange, som synes, at det er for spinkelt et arrangement, og som gerne så, at der var noget mere for børn. Bestyrelsen er særdeles modtagelig for gode ideer og tilbud om gennemførelser.

 

Aktiviteter.

Fodboldbanen er blevet renoveret med håb om, at vi kan holde trit med mosegrisene. Der bliver opsat mål i foråret, og vi håber, at der er nogle, som vil pleje banen sommeren igennem. Petanquebanen er fastlagt, og den vil blive anlagt når det muligt at køre ind på området.

 

 

Kurt Jørgensen

Formand

 

 

Luk vindue