Luk vindue

 

 

BERETNING 2001

 

 

Bestyrelsesarbejdet.

Sidste år var vi så heldige at få en del unge ind i bestyrelsen og som suppleanter. Det har længe været efterlyst og nu ser det ud til at lykkes; men det er jo også de unge som måske bor her de næste 20 – 30 år, som skal være med til at påvirke udviklingen.

De unge har mindre børn og er meget aktive i erhvervslivet. Derfor har de ofte svært ved at afse tid til arbejdet i bestyrelsen, og jeg skal her give dem en stor tak for det arbejde, der er gjort i det forløbne år. 

 

Efter 25 år går jeg af som formand for bestyrelsen, men fortsætter gerne som medlem / konsulent for den fremtidige bestyrelse, såfremt det ønskes.

 

Det har været mange år på godt og ondt ( mest godt ), og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange bestyrelser, jeg har arbejdet sammen med, for en god indsats og mange gode timer.

 

Støj.

Vi har i samarbejde med grundejerforeningen KollekolleParken været i kontakt med Vejdirektoratet for at få dem til at foretage støjreducerende foranstaltninger på Hillerødmotorvejen mellem Kollekollevej og Fiskebækvej. Der er imidlertid desværre ikke penge til at gøre noget ved støjen p.t., men vi vil løbende bl.a. via Internetsiden orientere om udviklingen i sagen. Værløse kommune påtænker at foretage nogle hastighedsnedsættende tiltag på Højeloft Vænge i den kommende tid.

 

Cirkusgrund.

Værløse skal anlægge en ny cirkusgrund. I den forbindelse har det været på tale, at den skulle placeres et sted imellem Svanesøen og Vulkanen ved Skovlinien. Det forventes imidlertid, at cirkuspladsen skal ligge mellem den nye svømmehal og Solbjerggård.

Da en væsentlig del af dette areal vil blive berørt af svømmehalsbyggeriet, vil denne placering først kunne benyttes efter indvielse af svømmehallen (forventet april 2003). Det er derfor foreslået, at arealet ved Skovlinien nord for Svanesøen benyttes i 2002 og måske også i 2003.

 

Befæstede arealer.

Der er i årets løb foretaget registrering af samtlige dårlige befæstede arealer. Det gælder SF-sten, fliser, grus- og asfalterede stier. Nogle er slidt i stykker, nogle har ”sat sig” og andre er dårligt oprettet efter opgravninger.

 

Vi har mange ældre og dårligt gående i vores områder. Vi har kørestolsbrugere og alle har svært ved at benytte stier og fortove fordi der er huller, som kan være til fare.

 

Kommunen har fået listen, og er gået i gang med at udbedre de værste forhold. Det er et stort arbejde, og vi håber at det fortsætter, således at det kan være sikkert at færdes i området.

På baggrund af de naturlige trådte stier og ønsket om at binde områderne bedre sammen, ønsker vi foreslå kommunen, at der udføres stier befæstet med evt. stenmel, for at man kan komme tørskoet rundt i friarealet.

 

Container.

Der skal uddeles en god portion ros til dem, der benytter containerne. Der er foretaget en god sortering af affaldet, således at der har været meget lidt urent affald, hvilket også afspejler sig i de modtagne fakturaer for tømning.

 

Der har været enkelte henvendelser om at få containere noget oftere, fordi det er svært at disponere oprydning i haverne, når der også skal tages hensyn til de vejrmæssige forhold.

 

Bestyrelsen har, med udgangspunkt i tømmedatoer for seks tømninger om året, skåret mange containere væk og endt med de nuværende datoer. Det er muligt, at vi med andre datoer bedre kan udnytte de to tømninger vi har, og vi ser gerne at man henvender sig med gode forslag.

 

Flishugning.

Selvom der er fuldt ud at gøre for een mand med flishugger på en weekend, ser vi meget gerne, at der kommer mere til flishugning, fordi det er en billig og god økologisk måde at komme af med vores træaffald på.

 

Der har været et enkelt sted med særdeles store mængder affald, hvor det ikke har været muligt at flishugge alt affaldet inden for normal arbejdstid og det skyldes i høj grad at der ikke har været vilje til at hjælpe flishuggeroperatøren med at bære træerne til maskinen.

 

Der skal i den forbindelse opfordres til, at man hjælper til, fordi det er hårdt for een enkelt mand at skille træbunker ad, slæbe til flishugger  og stoppe i maskinen.

 

For en god orden skyld skal det slås fast, at alle, der lægger materiale til flishugning, har pligt til at fjerne dette umiddelbart efter flishugningen.

 

Legearrangementer.

Af forskellige årsager - bl.a. ansvarsforholdene vedrørende legepladsindretning - er der kun i begrænset omfang arbejdet med legepladsprojekter. Der stilles i dag meget store krav til korrekt indrettede legepladser, og som følge deraf bliver de meget dyre.

 

Det skal dog slås fast, at bestyrelsen stadig er interesseret i, at der indrettes legearrangementer. Der vil fortsat kunne søges om tilskud til mindre arrangementer for leg.

 

Hæk- og randbeplantning.

Ved de seneste markvandringer, er det konstateret, at der mange steder er smidt uforgængeligt affald , som f. eks. plastposer med indhold og byggeaffald, ud over hækkene. Andre steder er haveaffald og grenafklip blot smidt ud her, fordi det er det nemmeste. Det er ikke så meget mængden af affaldet; men det er mere det, at det afspejler en dårlig holdning til vores område og den er desværre ved at sprede sig.

 

Der er en række parcelejere, som trods flere henvendelser stadig har nedskåret bøgehæk og randbeplantning, således at de har skaffet sig udsigt til friarealet.

 

Det er ikke tilladt at klippe i randbeplantningen, ligesom det ikke er tilladt at nedklippe hækkene til under 150 cm.

 

VK-samarbejde.

Det smukke friareal, som ejes af Værløse Kommune og som derfor også har vedligeholdelsespligten, er efterhånden ved forfalde og trænger til en alvorlig renovering. Årsagen er i høj grad, at der stadig bliver færre ressourcer til rådighed til beskæring, fældning og fjernelse af ukrudt. Buskadser breder sig, der kommer ”fremmede vækster” i randbeplantningen og denne er mange steder meget høj og generende.

 

Der er nu dannet et udvalg bestående af to personer fra kommunen og tre fra grundejerforeningen. Det er så deres opgave at finde ud af behovet for ændringer og vedligeholdelse af området.

 

Fra kommunens side er det helt nye medarbejdere, som deltager i dette udvalg. Det drejer sig om den nye overgartner og den nye kommuneingeniør. De har allerede haft mulighed for at se området og der er nu indledt samarbejde om nogle specifikke opgaver.

 

Der er et enkelt område i grundejerforeningen, som ikke har haft tålmodighed til at afvente resultatet af dette samarbejde med kommunen.

 

De har nedklippet randbeplantningen næsten ind til bøgehækken og har ikke sørget for at få alt det afklippede materiale fjernet.

Dette kan ikke accepteres, hvorfor kommunen da også har reageret for at hindre gentagelser.

 

Vi i bestyrelsen forstår godt at beboerne i området er frustrerede over den manglende vedligeholdelse; men selvtægt på denne måde kan ikke tolereres. Hvis de havde henvendt sig til bestyrelsen, havde der angiveligt kunne være fundet en løsning i samråd med med kommunen. 

 

Internetside.

Den længe ønskede Internetside er nu en realitet. Der er lagt et stort arbejde i at få den til at fungere, og vi synes selv, at der er mange gode fasciliteter i den. Der er ca. 90  parcelejere, som er tilmeldt nyhedservice, men der kommer hele tiden nye til efterhånden som de bliver gjort opmærksom på tilstedeværelsen. Det skal måske i denne forbindelse nævnes, at der er omdelt en orientering om Internetsiden til alle.

 

Der er mange nyttige links til andre relevante Internetsider. F.eks. kan man direkte gå til Forsikringsoplysningen, Værløse Kommune, Ejendomsvurderinger og Netborger.dk.

 

Værløse Kommune og ejendomsmæglere har også god nytte af de oplysninger, de kan finde på Internetsiden, så de ikke belaster bestyrelsen med mundtlige eller skriftlige henvendelser.

 

Store og små nyheder af alle arter kan distribueres meget nemt og hurtigt via ”nyhedsservice”. Der kan udsendes anvisninger med eventuel dokumentation ved fotos af problemer.

 

Der er selvfølgelig det problem, at ikke alle har adgang til internettet og derfor ikke kan få disse nyttige oplysninger. Men det skal slås fast, at alle får de oplysninger, som de altid har fået ved skriftlige udsendelser eller ved annoncering.

 

Dem, som ikke selv har internetadgang der hjemme eller på jobbet, kan dog gå på biblioteket eller andre steder med offentlig adgang og se på Indersiden.

 

 

Kurt Jørgensen

Formand

 

 

Luk vindue