Luk vindue

 

 

Bestyrelsens beretning for 2002                                                        Værløse, februar 2003

 

Bestyrelsen

Betina Hellemann er trådt ud og Karin van Deurs er kommet ind. Bestyrelsen har vedtaget at dele opgaverne imellem sig, således at alle er aktivt engageret.

 

Økonomi

Økonomien i grundejerforeningen er sund. Med det nuværende niveau for udgifter synes kontingentet på 300 kr. årligt for højt.

 

Nørreskov Park byfælled

I daglig tale også blandt andet kaldet ”Friarealet”. Det er fra kommunens side slået fast, at arealet IKKE tilhører grundejerforeningen, og at det ejes af Værløse Kommune. Da området i sin tid skulle udstykkes blev der indbudt til en konkurrence, for at finde en god og spændende løsning. Man valgte dengang det smukke forslag, hvor byfælleden blev integreret frem for en traditionel udstykning, der alene bestod af veje og parceller.

Til Nørreskov Park byfælled hører også randbeplantningen, der således skal passes og ved ligeholdes af Værløse Kommune, da byfælleden er udlagt som offentlig park, jf. de tinglyste deklarationer. Værløse Kommune har erkendt, at den ikke har prioriteret vedligeholdelse af området højt nok tidligere. Men det ser ud til, at vi som tilstødende grundejerforening har opnået en god dialog med kommunen, og at der hos kommunen er forståelse for, at den skal afsætte flere ressourcer til vedligeholdelsen af området, samt at der skal gøres tiltag for at gøre området mere fremkommeligt for borgerne. På budgettet for 2005 har Værløse Kommune derfor ekstraordinært afsat 160.000 kr. til brug for genopretning af Nørreskov Park byfælled.

 

Petanquebane på Nørreskov Park byfælled

Den nyanlagte bane er blevet nedlagt efter klage fra en grundejer.

Grundejerforeningens bestyrelse foretog i 2000 en høring hos de omkringboende parceller. Beskrivelsen af banens placering var ikke korrekt formuleret i henhold til den tegning, der var sendt til godkendelse hos kommunen. Bestyrelsen var ikke i tilstrækkelig grad opmærksom på den indvending som klageren indledningsvis havde fremsat, hvorfor banen blev placeret som planlagt i fortsættelse af generalforsamlingens beslutning.

I forløbet blev bestyrelsen og klageren enige om tiltag, der skulle begrænse klagerens udsyn til banen. Denne enighed involverede kommunen, der indvilgede i at flytte nogle buske og mindre træer.

På grund af meget vådt føre, var det ikke muligt at foretage de aftalte omrokeringer af beplantningen i området umiddelbart, og klageren fortrød i mellemtiden den indgåede aftale med bestyrelsen.

Klageren tilbød i stedet at betale for anlæggelse af en ny bane et andet sted i området. Dette tilbud ønskede bestyrelsen ikke at acceptere af principielle årsager, da kapital fra enkeltmedlemmer ikke skal kunne medføre ændring af demokratisk afgjorte beslutninger.

Værløse Kommune lagde efterfølgende ”pres på”, således at der blev fundet en alternativ placeringsmulighed til banen. På baggrund af konkrete tilsagn/løfter fra klageren og kommunen, blev der fra bestyrelsens side foreslået en alternativ placering, og en fordeling af udgifterne til flytning af banen mellem kommunen, klageren og grundejerforeningen 

Da klageren heller ikke ønskede denne løsning, blev byplanudvalget involveret. Byplanudvalget bestående af Erla Kjersgaard (A), Erik Eefsen (C), Dorte Schmaltz-Jørgensen (V), Janne Byrne (C) og Henrik Nord (B) vedtog den 17. juni 2002, at grundejerforeningen skulle flytte banen alternativt nedlægge denne.

Kommunens fortolkning af den tinglyste deklaration vedr., ”at grundejerne skal tåle, at der på de tilgrænsende friarealer, der udlægges som offentlig park, anlægges pladser for leg, boldspil m.v.” blev fastlagt: Hvis én grundejer gør indsigelse grundet det forhold, at denne har udsyn til anlægget og/eller har en forventning om, at der kan være støj, herunder snak i forbindelse med brugen af dette, så kan anlægget ikke placeres, hvis der i Nørreskov Park byfælled kan findes en alternativ placering, der ikke møder tilsvarende indsigelser.

Bestyrelsen har i hele forløbet ønsket en løsning, hvor resultatet var, at generalforsamlingens ønske om en petanquebane i område skulle imødekommes. Men for ikke at medføre yderligere omkostninger i denne sag har bestyrelsen besluttet, at nedlægge banen ved at lægge muld på denne. Ved den kommende ordinære generalforsamling må det så besluttes, om banen fortsat ønskes etableret i området.

 

Stisystemer i området

Værløse Kommune har meddelt vilje til, at der bliver anlagt stier i området, så dette bliver mere fremkommeligt. Kommunen har imidlertid ikke kunne finde penge til dette projekt, hvorfor det ikke er blevet til noget i 2002.

 

Opretning af fortove

Værløse Kommune har påbegyndt opretning af områdets fortove på baggrund af den fortegnelse, bestyrelsen i 2001 udarbejdede til kommunen. Der er fortsat steder hvor en renovering er påkrævet, og vi vil løbende være i dialog med kommunen.

 

Ny vejbelægning og hastighedsdæmpende foranstaltninger

Værløse Kommune har i 2002 lagt nyt slidlag på Højeloft Vænge. Samtidig er der udført hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

Cykelbaner

På Højeloft Vænge og Skovgårds Allé er der nu malet cykelbane på vejen. Cykelbanen er markeret med cykelsymboler, hvilket betyder, at der ikke må parkeres på cykelbanen. Bilister skal derfor parkere med alle fire hjul uden for den fuldt optrukne brede linie.

 

Parkeringsregler i området

Områdets tinglyste deklarationer beskriver, at der ikke må parkeres lastbiler eller lignende på grundene. På de fælles parkeringsarealer må der kun parkere almindelige personbiler. Det betyder, at lystbåde og campingvogne ikke må parkeres på vejene i området. Der har været klager over bl.a. parkerede både på trailere. Det skal i den forbindelse nævnes, at kun Værløse Kommune har påtaleret i henhold til deklarationerne, hvorfor klager skal rettes til kommunen. Værløse Kommune oplyser i øvrigt, at ingen køretøjer må parkeres på vendepladserne.

 

Cirkusgrunden

Kommunalpolitikerne har som også tidligere oplyst besluttet, at området nord for Svanesøen i to år skal rumme en cirkusplads. Der er anlagt en vej på den vestlige side af pladsen til brug for de køretøjer, som cirkus har med. Kommunen har orienteret de nærmeste naboer til cirkusgrunden og skriftligt besvaret alle henvendelser og indvendinger. Kommunen har gentagende gange meddelt, at pladsen er besluttet til kun at være midlertidig, dvs. 2002 og 2003. Kommunen har endvidere meddelt, at det kun vil være arrangementer af meget kort varighed, der vil blive afviklet på pladsen. Et omrejsende tivoli ligger typisk på en plads i flere dage, hvorfor dette ikke vil forekomme. I øvrigt oplyser Værløse Kommune, at et tivoli også vil finde det mere attraktivt at ligge tættere på bymidten.

Når kommunen har valgt at anlægge en midlertidig cirkusgrund frem for at sige til ex Cirkus Arena, at Værløse i to år ikke kan finde egnede steder til cirkus, skyldes det, at tournéplanerne for dette Cirkus så vil blive ændret, og Værløse kan risikere at glide ud af tournéplanen, hvis den nye plan fungerer tilfredsstillende. Denne risiko ønsker kommunen ikke at løbe, da de fortsat ønsker tilbuddet om et stort cirkus i byen som vanligt.

 

Legepladser

Der kan fortsat søges om tilskud til vedligeholdelse af lejepladser i området, således at disse ikke forfalder. Brugerne af lejepladserne opfordres til at holde øje med disse, så standarden er acceptabel. Et enkelt sted i området er et legehus blevet nedlagt, da dette var i meget ringe stand og da det ikke længere blev benyttet, fordi der ikke længere boede mindre børn i nærheden. Der kan også leveres sand til de fælles sandkasser.

 

Vejtræer

På vores veje har Værløse Kommune i sin tid plantet ahorntræer, der blandt andet danne portal til de små stikveje på sidevejene og rødtjørn langs rækkehusene. De store ahorntræer har i flere år været generende for nogle beboere i området, og kommunen har nu indvilget i at fjerne nogle af de ahorntræer, der er mest generende. Træerne vil blive fjernet parvis. Kommunen forudsætter dog, at der er en vis enighed blandt de parceller, der ”ligger op” til træerne (60%). Kommunen har over for bestyrelsen oplyst, at den vil foretage en høring inden ahorntræer eventuelt fjernes.

Rødtjørnen, der er plantet langs rækkehusene, mistrives og er flere steder gået ud. Værløse Kommune erkender dette problem, men har i første omgang lagt op til, at beboerne selv må finansiere en udskiftning af disse træer, hvis dette ønskes. Vi er i bestyrelsen uenige i, at kommunens vejtræer skal vedligeholdes af borgerne, da de er plantet på kommunens område. Bestyrelsen er derfor gået i dialog med kommunen, for at finde en løsning på dette problem.

 

Gratis afhentning af storaffald

Større indbo- og brugsgenstande, fx møbler, hårde hvidevarer og cykler, afhentes én gang om måneden. Udgiften til dette er indregnet i dagrenovationen og koster derfor ikke ekstra.

Afhentning skal bestilles i Kommunebutikken (72 10 80 00) senest kl. 12:00 dagen før afhentningen. På dagen skal affaldet, inden kl. 07:00 om morgenen stilles, så en lastbil med kran kan komme til det.

Afhentningsdage resten af 2003:

5. marts 7. maj 2. juli 3. september 5. november
2. april 4. juni 8. august 1. oktober 3. december

 

Fælles arrangementer

Bestyrelsen har i året der er gået drøftet muligheden for at få større engagement til fælles initiativer i grundejerforeningen. Det er tydeligt, at mange har travlt i dag, og at ånden fra den gang, hvor vores bebyggelse blev anlagt ikke er til stede på samme måde mere. Det er nok for ambitiøst at forestille sig, at det kan blive som i gamle dage i 60’erne og 70’erne, hvor pionerånden herskede, men måske vi eksempelvis kan genindføre fælles tøndeslagning til fastelavn rundt om i området og eventuelt en årlig ”dragedag”.

 

www.norreskovpark.dk

Mange benytter nu Internetsiden til at få information om grundejerforeningen og de planlagte aktiviteter. Det er fortsat ikke meningen, at Internetsiden skal medføre, at informationsniveauet på skrift skal sættes ned. Internetsiden skal betragtes som et tilbud, til dem der finder denne informationskilde naturlig. Med e-mail har bestyrelsen mulighed for at huske medlemmerne på, hvornår der ex kommer container og flishug i området. Vi kan også via e-mail berette om nye emner på Internetsiden. Du kan tilmelde dig denne nyhedstjeneste på Internetsiden, hvis du da ikke allerede har gjort det. Indtil nu har 112 har tilmeldt sig ud af 379 mulige grundejere. Værløse Kommune og ejendomsmæglerne i Værløse har også tilmeldt sig.

 

 

Michael Reker

 

Luk vindue