Luk vindue

 

 

Bestyrelsens beretning for 2003                                                        Værløse, februar 2004

 

Bestyrelsen

Freddy Arildsen er indtrådt i bestyrelsen og har afløst Bente Mikkelsen.

 

Adgangsveje fra parcellerne

Værløse Kommune (forvaltningen) har - uden bestyrelsens vidende - givet tilladelse til, at Højeloft Vænge 52 kan etablere adgangsvej til parcellen direkte fra Højeloft Vænge. Den pågældende ejendom er præstebolig, og kommunen har givet tilladelsen til at fravige de tinglyste deklarationer, da det forventes, at en præstebolig har mange besøgende og skal være tilgængelig for alle. Den etablerede adgangsvej fra stikvejen (indkørslen) skønnedes ikke at være tilstrækkelig.

Vi mener i bestyrelsen, at det er forkert at tillade andre adgangsveje, end de der er givet mulighed for i deklarationerne. I hvert fald, hvis området dermed ændrer karakter.

Hvis kommunen tilsidesætter deklarationen, fordi der her er tale om præstebolig, er det bestyrelsens opfattelse, at den pågældende parcel får præg af erhverv, i en grad, der jo heller ikke er tilladt i denne del af bebyggelsen. Tidligere har andre fået afslag på at drive erhverv, hvor der kom kørende kunder til ”forretningen” – en besynderlig sag!

Kommunen (forvaltningen) meddelte bestyrelsen, at tilladelsen ikke kunne trækkes tilbage. Det har imidlertid vist sig, at der her var tale om fejlinformation. Forvaltningen har i første omgang tillige fejlinformeret de folkevalgte politikere.

Efter at det kom frem, at forvaltningens informationer til bestyrelsen ikke var fyldestgørende, har bestyrelsen bedt forvaltningen tage spørgsmålet om adgangsvejen op på ny. Ved udgangen af 2003 havde byplanudvalgets formand fået til opgave at sætte et møde op med formanden for menigheds­rådet, for at finde en acceptabel løsning. Udover formanden for byplanudvalget, deltager også forvalt­ningen og repræsentanter for grundejerforeningens bestyrelsen.

Menighedsrådet gjorde det meget klart på dette møde, at det ikke havde til sinde at flytte lågen under nogen omstændigheder, og deltog alene i dette møde for at tilkende give dette og for at forklare, hvorfor de ikke ønskede dette. Begrundelsen var følgende: De har fået lov af kommunen til at etablere lågen og de har bekostet en sti mellem huset og lågen.

Et forslag om en løsning, der indebærer, at lågen bliver flyttet, så den er ud til parkeringspladsen ved børnehaven, og hvor der bliver opsat en høj hæk, der danner en sti mellem haven og hækken ud til Højeloft Vænge, blev pure afvist uden diskussion med følgende begrundelser fra menighedsrådet: Menighedsrådet skal derved forestå mere hækklipning og snerydning på stien.

Det gjorde ikke indtryk på menighedsrådet, at etablering af den foreslåede løsning kunne være uden udgift for menighedsrådet, hvis kommunen ville bekoste hæk og sti samt flytning af lågen. Det gjorde heller ikke det mindste indtryk, at de omkringboende føler sig generet af deklarationsoverskridelsen, eller at korrekt parkerede biler ud for lågen vil genere udsynet for de mange, der dagligt kører ud fra parkeringspladsen ved børnehaven, hvilket kan medføre en utilsigtet ulykke. Menighedsrådet forholdt sig alene til, at det ikke var ulovligt at parkere der.

Menighedsrådet ønskede ikke at give nogen form for indrømmelser i sagen, for at finde en alternativ løsning.

Repræsentanterne fra menighedsrådet gav uopfordret udtryk for, at de ikke ønskede, at præsten - som skal leve med løsningen - skulle deltage i mødet.

Menighedsrådet ønskede ikke at oplyse, hvor ofte lågen blev benyttet, herunder hvor mange besøgen­de præsten har haft i præsteboligen indtil nu.

 

Tegltage

I fortsættelse af den kraftige modstand, der var til bestyrelsens fremsatte forslag på den ekstraordinære generalforsamling i 2003, skal det meddeles, at deklarationerne skal følges. Dvs. at hustagene skal dækkes med brændt tegl. Andre materialer, såsom eksempelvis betontagsten, er ikke tilladt. Hvis der i fremtiden er nogle, der trodser de gældende deklarationer og lægger andet end brændt tegl på taget, vil de blive bedt om at ændre dette til brændt tegl, så deklarationerne følges. Ingen vil i fremtiden kunne sige, at de var i god tro efter det nu gennemførte forløb.

Der henvises i øvrigt til det tidligere omdelte referat, af den omtalte ekstraordinære generalfor­sam­ling, der blev afholdt den 28. oktober 2003. Referatet er også tilgængeligt på foreningens internet­side: www.norreskovpark.dk.

Der skal på det kraftigste opfordres til, at alle sætter sig ind i de deklarationer, der gælder for ejendommene i vores område.

 

Randbeplantningen

Gartnerafdelingen i Værløse kommune har udarbejdet en plan for vedligeholdelse af rand­beplant­ningen i området. Interesserede kan se planen på www.norreskovpark.dk.

Det er kommunen, der skal vedligeholde randbeplantningen. Grundejerne må ikke selv klippe i rand­beplantningen. I de tilfælde, hvor det erfares, at der er klippet i randbeplantningen, vil bestyrel­sen tage kontakt til kommunen og meddele dette, hvis der kommer klager fra medlemmer eller hvis det efter bestyrelsens skøn misklæder området. Det vil herefter være op til kommunen at påtale og sanktionere.

 

Stier m.m.

Da området (Nørreskov Park) i sin tid skulle udstykkes, blev der indbudt til en konkurrence, for at finde en god og spændende løsning. Man valgte dengang det smukke forslag, hvor byfælleden blev integreret frem for en traditionel udstykning, der alene bestod af veje og parceller. Nørreskov Park byfælled er udlagt som offentlig park og ejes af Værløse kommune.

Generalforsamlingen er tidligere på kommunens anmodning blevet bedt om at tilkendegive, om denne ønsker anlagte stier i området. Det ville den gerne. Det har imidlertid været vanskeligt at finde midler til at anlægge de ønskede stier, der kunne forbinde området på tværs af byfælleden. Men en henvendelse til byplanudvalget i foråret 2003 med ansøgning om at få penge fra en pulje vedr. byforskønnelse, gav pote. Der er nu etableret stier, der forbinder området. Projektet har kostet ca. 65.000 kr.

Der er sat nye bænke op et par steder. Ved Krebsesøen er der tillige opsat et bord.

 

De trekantede lave bøgehække på hjørnegrundene

Disse hække tilhører kommunen og dermed ikke de private grundejere, der grænser op til disse. Vi har fra tid til anden meddelt kommunen, at disse hække bliver klippet for sent, og at de ikke bliver klippet ensartet.

Kommunen er opmærksom på problemet, men der er aldrig taget fat på dette, da venlige grundejere har klippet hækkene, når de alligevel har klippet deres egen hæk. Aftalen mellem bestyrelsen og kommunen har været, at de arbejdstimer som kommunen sparer ved at grundejerne selv klipper en del af hækkene, i stedet overgår til pleje af fællesarealerne i Nørreskov Park. Desværre har det betydet, at der har været enkelte hække, som kun har haft ringe opmærksomhed fra kommunens side.

Det er nu aftalt med kommunens gartnerafdeling, at de kommer rundt i området og klipper alle hækkene ned i 80 centimeters højde, så de bliver trafiksikre og ensartede. Dernæst har vi lovet kommunen at henstille til, at grundejerne, der støder op til disse hække fortsat holder trekanthæk­kene, når de alligevel klipper deres egen hæk. 

Vi i bestyrelsen håber meget, at der er opbakning til på denne måde fortsat at give kommunen en hjælpende hånd med dette.

Kommunen vil samtidig se på, om der er skilte, der skal klippes fri af disse hække, eller om de skal flyttes for at blive synlige.

 

Petanquebane

Ny placering af banen er i november 2003 godkendt af byplanudvalget. Banen er i december 2003 anlagt ved Krebsesøen for enden af vejen til pumpestationen. Det vil derfor nu være mulig at køre til banen i bil, og banen er centralt placeret ved det nyetablerede stisystem.

 

Sandkasser og legepladser

Der er i 2003 fyldt nyt sand i de sandkasser, hvor dette var ønsket.

 

Vulkanen som kælkebakke

Engagerede forældre blev den 23. november 2003 indbudt til at gøre vulkanen til en endnu bedre kælkebakke for børnene i området.

Der mødte to op, udover formanden. Det er ærgerligt/sørgeligt, at der ikke var flere, der ville hjælpe med denne opgave.

De allerværste huller på sydsiden, hvor vi har fået kommunen til at slå græsset igen i år, blev fyldt op med jord, og der blev etableret et hop, til de vovelystne. Tak til de fremmødte.

 

Parkeringsregler i området – IGEN !

Områdets tinglyste deklarationer beskriver, at der ikke må parkeres lastbiler eller lignende på grundene. På de fælles parkeringsarealer må der kun parkeres almindelige personbiler.

Det er tydeligt, at heller ikke alle kender denne del af deklarationerne, da det ofte ses, at disse regler bliver overtrådt.

 

Erhverv

Værløse Kommune har meddelt, at enhver bolighaver kan udøve sit erhverv i egen bolig, når der ikke beskæftiges andre end boligens beboere, og når ejendommen som helhed ikke, fx ved skiltning, parkering, støj- og lugtgener, ændrer karakter af bolig. Det skal dog nævnes, at enkelte parceller kan få tilladelse til at drive liberalt erhverv. Dette gælder for Langkær Vænge 3-19 (ulige numre).

 

Motorvejen

I maj måned tog vi sammen med 10 andre grundejerforeninger og ejerlav kontakt til trafikminis­teren. Vi havde indsamlet underskrifter fra bestyrelserne, der tilsammen repræsenterede 1.106 husstande. Vores henvendelse gav desværre ingen umiddelbar fremdrift i sagen, men der blev igangsat en række støjmålinger, der i tredje kvartal blev forelagt Værløse kommune. Lokalpolitikerne har behandlet dis­se oplysninger og har bedyret, at de vil fortsætte med at påvirke vejdirektoratet og lands­poli­tiker­ne, så der kan komme løsningsforslag på bordet.

Vi vil fortsat holde dialogen i gang, så vi ikke bliver glemt, hvis/når der en dag bliver ressourcer til at gøre en indsats for at nedbringe støjen. Vi har i bestyrelsen foreslået, at kommunen i første omgang med egne midler kan forhøje den eksisterende støjvold langs Skovlinien, da denne er meget lav på stykket ud for fælleden.

 

TV, telefoni og Internet

Vi har fået henvendelser fra personer, der gerne vil høre om mulighederne for, at vi som forening kan få billigere TV, telefoni og Internet. I dag er der til de fleste parceller nedgravet kabel-tv, der nu også kan anvendes til Internet. Men kabel-tv er efterhånden blevet en dyr sag. Knap 800 kr. i kvartalet for den store pakke.

Hvis der er nogen i foreningen, der har gode idéer til løsninger, der kan gøre det bedre og billigere for grundejerne at benytte TV, telefoni og Internet, er vi meget lydhøre. Vi forestiller os, at der i foreningen er personer, der sidder inde med en nyttig viden på dette område. Henvendelse herom kan ske til Freddy Arildsen, e-mail: far@danbrew.dk

 

Stort affald

I lighed med sidste år, bringer vi som en service, de datoer, der er mulighed for at få afhentet ”stort indbo”.

Større indbo- og brugsgenstande, fx møbler, hårde hvidevarer og cykler, afhentes én gang om måneden. Udgiften til dette er indregnet i dagrenovationen og koster derfor ikke ekstra.

Afhentning skal bestilles i Kommunebutikken (72 10 80 00) senest kl. 12:00 dagen før afhent­ningen. På dagen skal affaldet, inden kl. 07:00 stilles, så en lastbil med kran kan komme til det 

Afhentningsdage resten af 2004:

 

3. marts 5. maj 7. juli 1. september 3. november
7. april 2. juni 4. august 6. oktober 1. december

 

Der fjernes højst fem genstande pr. gang. Fx et bord og fire stole.

 

Lokalplan for vores område

Som det er nævnt tidligere ved flere lejligheder, har Værløse kommune været tilbageholdende med at udarbejde en lokalplan for vores område. Det er, som også tidligere nævnt, nødvendigt med en lokalplan, hvis vi skal have justeret de gældende deklarationer.

Generalforsamlingen har gennem flere år anmodet den siddende bestyrelse om at få set på mulighe­der­ne for at få justeret de nuværende deklarationer. Hos kommunen er bestyrelsen blevet mødt med det svar, at det må vente til der kommer en lokalplan i vores område. Samtidig har kommunen meddelt, at vores område står sidst i rækken over områder, der vil få lokalplan, da vores område er grundigt reguleret, netop fordi vi har vores deklarationer. Dette paradoks ser nu ud til at kunne blive løst.

Kommunen har i kølvandet på de sager, der har været i forbindelse med de gældende deklarationer, lovet, at vi kommer med i prioriteringen vedr. nye lokalplaner i Værløse. Men vi skal ifølge kom­mu­nens tekniske direktør formentlig forberede os på, at der vil gå ca. to år, før det bliver vores tur 

For at være bedst muligt forberedt, vil vi i 2004 omdele et skema, hvor de forskellige emner i dekla­rationerne er listet op. Herefter vil hver enkelt grundejer kunne tilkendegive, hvilke emner/restrik­tioner, de ønsker skal bevares, og hvilke de ønsker fjernet eller omformuleret. Svarene vil løbende blive indført i et ske­ma og vist på Internettet, så alle interesserede kan følge med og se resultatet af meningstilkende­givel­serne. Det vil også være muligt at se sit eget svar.

 

 

Michael Reker

 

www.norreskovpark.dk

 

Luk vindue