Luk vindue

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2004

Fastelavn

Generalforsamlingen har tidligere lagt op til, at grundejerforeningen kan betale for fastelavnstønder, hvis der rundt om i området bliver afholdt lokale fastelavnsarrangementer, der kan styrke det sociale sammenhold blandt grundejerne. Ingen har imidlertid benyttet sig af tilbuddet i 2004.

Dragedag

De planlagte dragedage blev desværre aflyst i to omgange på grund af manglende vind og silende regn. Vi prøver igen i 2005.

Lysledernet

Bestyrelsen har sammen med teknisk vidende grundejere og meget kompetente repræsentanter for andre grundejerforeninger i Værløse undersøgt mulighederne for nedgravning af lysledere, der kan anvendes til telefon, tv og internetopkobling. Økonomien i et sådan projekt er desværre ikke tillokkende på nuværende tidspunkt. Der vil ikke være en besparelse i forhold til de muligheder der findes i dag. Bestyrelsen har derfor besluttet, ikke at gøre mere ved dette emne her og nu.

Motorvejen / Støjvolden

Det er fortsat en temmelig svær opgave at få gjort noget ved støjen. Vores lokalpolitikere har dog nu indvilget i at forhøje volden langs motorvejen, hvor den er sunket op til 2 meter. Det drejer sig om stykket mellem Skovgårds Allé og Svanesøen. Det vil ske på et tidspunkt, hvor kommunen har et anlægsarbejde, der kræver at der skal køres jord væk i størrelsesordenen 3.000 m3. Det viser sig, at det efter beregningerne ikke er nævneværdigt dyrere for kommunen at lægge jorden på støjvolden frem for at køre den væk.

Områdevedligeholdelse (Ny plan)

Kommunen har opdateret planen for vedligeholdelsen af randbeplantningen i området. Kontakt en fra bestyrelsen, hvis du vil se planen eller benyt foreningens Internetside (www.norreskovpark.dk), hvis du har adgang til det.

Vejtræerne

Som bekendt er der problemer med vejtræerne i Nørreskov Park. Ahorntræerne er blevet for store flere steder og rødtjørnene langs rækkehusene mistrives og er ved at gå ud.

En gruppe af grundejere har sammen med overgartner Christina Madsen fra kommunen undersøgt mulige løsninger vedr. genbeplantning, herunder de økonomiske konsekvenser.

Bestyrelsen for grundejerforeningen bakker op om den løsning, som udvalget og Christina Madsen sammen har fundet frem til. Ahorntræerne foreslås erstattes med platanoides, Emerald Queen og rødtjørnene erstattes med kuglekirsebær, fruticosa globosa.

Det er bestyrelsens holdning, at det skal være samme løsning i hele området, i det omfang, der skal genplantes.

Med udgangspunkt i de tilbud bestyrelsen har været forelagt, vil erstatning af ahorntræerne hos anlægsgartner Leon Jørgensen koste 2.951,87 kr. inkl. moms pr. styk og erstatning af rødtjørnene vil koste 8.206,56 kr. pr. styk inkl. moms (6.366,56 kr., hvis der vælges træer med en stammeomkreds på 12-14 cm. i stedet for 14-16 cm.). Til orientering skal der ifølge bestyrelsens optællinger plantes 99 erstatninger for ahorntræer og 117 erstatninger for rødtjørn i området.

Bestyrelsen er ikke bekendt med, om prisen inkluderer fjernelse at de eksisterende træer.

Bestyrelsen har bedt kommunen komme med en plan for genbeplantningen, men har endnu intet hørt. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er kommunens pligt at sørge for denne genbeplantning, herunder forestå det økonomiske i den forbindelse.

Undersøgelse i foreningen

En af de helt store aktioner i foreningen i 2004, har været undersøgelsen af holdningerne til vore deklarationer. Resultatet af undersøgelsen vedlægges denne beretning. Resultatet vil efter generalforsamlingen i 2005 blive bragt videre til kommunen, tillige med de supplerende kommentarer, som nogle grundejere har gjort. Resultatet af undersøgelsen vedlægges denne beretning

På bestyrelsens vegne

Michael Reker

Formand

 

www.norreskovpark.dk

 

Luk vindue