Luk vindue

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2006


Motorvejen
Vejdirektoratet og Furesø Kommune arbejder på et detailforslag mht. støjbekæmpelse på Fiskebækbroen, hvor der fra statens side er sat penge af til støjskærm el. lign. på østsiden af broen. Kommunen og Vejdirektoratet har yderligere midler til bekæmpelse af støj enten på vestsiden af Fiskebækbroen eller broen over Fiskebækvej, og drøfter pt. et konkret projekt.
Mht. den nedsunkne støjvold langs Skovlinien forventes det, at bl.a. jord fra udgravning af et nyt varehus ved Stiager vil kunne anvendes.

Der henvises også til grundejerforeningens link til Støjgruppens hjemmeside.

Vejtræerne
Kommunen vil i samarbejde med grundejerforeningen, og især beboerne på de berørte vejstrækninger, foretage en genplantning af træer på de hårdest ramte stikveje i Mosegaard Park området. Projektet forventes igangsat omkring 1. april med plantning i efteråret 2007.

I to områder på Langkær Vænge har kommunen renoveret beplantninger samt fjernet og genplantet træer.

Legeredskaber
Nye legeredskaber er opsat på friarealet bag Højeloft Vænge 122. Omkringboende har stået for opsætningen, og sørger for at vedligeholde legeredskaberne.

Kommunikationen med Kommunen
Kommunikationen med kommunen har i det forløbne år forløbet tilfredsstillende for såvel GNP som kommunen.
Kommunen har dog beklaget sig over, at enkelte grundejere ved forskellige lejligheder overfuser kommunale medarbejdere på arbejde i det grønne område. Det kan da ikke være rigtigt !

Randbeplantning
Randbeplantningen vedligeholdes som planlagt og aftalt med Furesø kommune. Efter en rundgang i foråret 2006 indstillede GNP til kommunen, at der blev byttet om på to områder, således at Langkær Vænge området (markeret sort) blev vedligeholdt i 2006/2007 og Højeloft Vænge området (markeret blå) i 2007/2008.
Bestyrelsen tager kraftigt afstand fra den skæmmende beskæring af randbeplantningen ud for MP 35 & 37. Kommunen har reageret skarpt, og vil i fremtiden politianmelde gentagelsestilfælde.

Oprydning Det grønne område
Som i 2005 har vi indgået en aftale med Alugod spejderne om, mod betaling, at foretage en oprydning/rensning i Det grønne område omkring randbeplantningen og omkring søerne.
Set i lyset af mængden af affald i 2005 er en vis oprydning desværre en nødvendighed, så alle der færdes i området opfordres til at bruge opsatte affaldsbeholdere eller til at tage affald med hjem.

Antennemast
Planerne for etablering af mobil antennemasten på hjørnet af Skovlinen og Fiskebækvej skrider tilsyneladende fremad, idet kommunen har modtaget forespørgsel om de faktiske krav til opsætning af antennemasten. Kommunen forventer således (1.2.07), at masten vil blive opsat indenfor en overskuelig fremtid.

Fyrværkerisalg
Som i 2005 gav Værløse Kommune igen i 2006 tilladelse til salg af fyrværkeri omkring nytår fra det grønne område ved Skovlinien.
Kommunen informerede sidst i november grundejerforeningen om, at der var blevet ansøgt om tilladelse til salg af fyrværkeri, og om at Teknisk Udvalg forventedes at ville give tilladelse hertil. Vi blev videre informeret om, at Furesø Kommune i 2007 ville udarbejde retningslinier for salg af fyrværkeri fra kommunens ejendomme. Grundejerforeningen meddelte kommunen, at vi ikke så noget problem i at give den omtalte tilladelse på de anførte præmisser.

Lokalplan 77
Ref. tidl. artikel i Værløse Nyt kan der være en vis tvivl om, hvorvidt det planlagte byggeri på græsarealet syd for grundejerforeningen ved Skovlinien bliver gennemført.


På bestyrelsens vegne


Ole Kyhl
Formand

 

www.norreskovpark.dk

 

Luk vindue