Referat af ekstraordinær generalforsamling, den 28. oktober 2003

 

Dagsorden, jf. indkaldelse:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Ændring i deklarationernes §3 om tagdækning med brændt tegl.

 

Michael Reker bød velkommen til generalforsamlingen, hvortil der var mødt  personer repræ­sen­te­rende 75 parceller fordelt på rækkehuse og fritliggende parcelhuse.

 

1. Valg af dirigent.

 

På vegne af bestyrelsen foreslog Michael Reker; Ole Balslev Clausen som dirigent, og denne blev valgt.

 

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i hen­hold til vedtægterne, og at denne derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Der var ingen indvendinger og dagsordenen fortsatte.

 

2. Bestyrelsens beretning om årsagen til indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen har modtaget en anmodning fra Værløse kommune om, at komme med en stillingtagen til en evt. ændring af ovennævnte deklaration til ”taget skal dækkes med teglstenslignende tagsten”.

 

Der har derefter været holdt bestyrelsesmøde, hvor det blev drøftet, om det var i medlemmernes interesse at bløde deklarationen op, så der kunne anvendes andre materialer, uden at det skæmmede vort område.

 

Ud fra en generel vurdering kom bestyrelsen til den konklution, at det kunne være hensigtsmæssigt  at ændre deklarationen, dog med den tilføjelse, at der kom en farvebegrænsning og at ændringen kun skulle gælde for de fritliggende parceller i området.

 

Udpluk af den efterfølgende debat.

 

Efter Michael Reker’s gennemgang af forløbet indtil generalforsamlingen fremviste Klaus Bomholt HV 80 en powerpointpræsentation, med billeder af tagbelægninger på forskellige huse i vort område.

 

Herefter var der en livlig og til tider følelsesladet debat blandt de fremmødte.

 

Mange mente, at fordi nogle har overtrådt deklarationerne, var det ikke ensbetydende med, at den berørte deklaration skulle rettes til, så overtædelsen blev lovliggjort. Alle parcelejere har pligt til at sætte sig ind i deklarationerne. Det blev udtalt, at tegl bliver pænere med alderen, mens betontagsten bliver grimmere.

 

Andre mente, at det nok kunne gå an at ændre deklarationerne på dette punkt, da materialerne har ændret sig meget siden 60’erne.

 

Der kom mange indlæg om pris og holdbarhed. Konkluderende må det siges, at det tilsyneladende kommer an på, hvad man sammenligner.

 

Nogle mente, at når tagstenene er glaserede eller overfladebehandlet i øvrigt, er det ligegyldigt om det er cement eller tegl, der er under overfladebehandlingen.

 

Det blev pointeret, at de nugældende deklarationer allerede giver mulighed for særprægede tage, da overfladebehandlede tegl kan fås i mange farver og typer af glans.

 

Det blev nævnt, at vort område ser godt ud, og at man om muligt skal se 50 år frem. Måske kommer der nye materialer, som er bedre egnede, end de der er tilladt i dag.

 

Der kom udtalelse om, at vi (generalforsamlingen) var taget som ”gidsel” af kommunen, da det er den, der ikke har overholdt sin tilsynspligt, og derfor har pligt til at løse problemet.

 

En artikel i Værløse Nyt fra den 28. oktober 2003 om netop aftenens emne, blev ivrigt diskuteret. Michael Reker gjorde opmærksom på, at det ikke var grundejerforeningen, der havde kontaktet Værløse Nyt, men omvendt.

 

Næsten alle mente, at det var meget uheldigt, at artiklen blev bragt netop samme dag som generalforsamlingen blev afholdt.

 

Michael Reker læste en skriftlig beklagelse op, som han havde modtaget samme dag fra den pågældende journalist.  Journalisten beklagede, at de oplysninger han var fremkommet med i artiklen om forskellen på tegl og betontagsten ikke var korrekte ifølge Brancheforeningen; Kalk- og Teglværksforeningen.

 

Afstemningsresultat.

 

Efter en kort pause gik generalforsamlingen over til afstemning.

 

Resultatet af afstemningen blev følgende:

 

Af 75 afgivne stemmer, stemte 28 for et forslag om at indstille til kommunen, at deklarationerne kan ændres til at der kan anvendes teglstenslignende tagsten i jordfarver og 47 imod. Forslaget blev dermed forkastet.

 

Derefter blev det besluttet med 30 stemmer for og 14 imod, at når bestyrelsen underretter Værløse kommune om afstemningsresultatet, at der samtidig gives oplysning om, at der fra generalforsamlingen var opbakning til, at der bliver givet dispensation til de berørte parcelhusejere, herunder HV 80, så tagene kan blive liggende til næste udskiftning, hvorefter de skal retableres, så de overholder deklarationernes §3.

 

Herefter var dagordenen udtømt og dirigenten kunne takke for debatten.

 

 

Michael Reker                                                                                      Godkendt af dirigenten:

13. november 2003                                                                               Sign, 14. november 2003