Luk vindue

Referat af generalforsamling den 20. marts 2001 i Brorsonstuen, Værløse kirke.

 

Til stede var i alt 50 personer, heraf 39 stemmeberettigede. 3 havde afgivet fuldmagt.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede forslag for 2000.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter.
7. Valg af revisor og –suppleant.
8. Eventuelt.

 

Ad punkt 1.

Formanden, Kurt Jørgensen, bød velkommen til den 35. generalforsamling og foreslog Paul Byrne som dirigent, hvilket blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var  lovligt indvarslet og gav herefter ordet til formanden.

 

Ad punkt 2.

Formanden udtrykte bekymring over forløbet af året, hvilket blandt andet skyldtes problemer med kassererens indsats i bestyrelsen, idet det var vanskeligt at få en status over økonomien, og det viste sig, at grundejerforeningens indestående fejlagtigt var blevet stående på girokonto i stedet for at være overført til foreningens bankkonto. Endvidere var der en del restanter. Revisorsuppleant Palle Thysgaard overtog ved årsskiftet regnskabsføringen og fik rettet op på forholdene, hvorefter Ove Andersen overtog kassererposten. Det blev samtidig oplyst, at der på nuværende tidspunkt kun er 3 restanter. Ifølge regnskabet er der et stort overskud, som vil blive anvendt i år til forskellige aktiviteter.

 

Containerne har været fyldt op med hovedsageligt ”rent” affald, hvilket har medført, at ordningen er blevet billigere, ligesom flishuggerordningen er blevet billigere på grund af mindre flisarbejde.

 

Der er god vækst i friarealet, uden at der er anvendt gødning, men der er ikke ressourcer fra kommunens side til en gennemgribende beskæring af beplantningen og vedligeholdelse af stier og fortove, men bestyrelsen vil dog fortsat holde kommunen fast på dens forpligtelser. Bestyrelsen har været rundt i området for at registrere skader i fortovs- og stibefæstelser, og en liste herover vil blive afleveret til kommunen, således at de kan udbedre skaderne.

 

Der stilles i dag store krav til sikring af legepladser, hvilket gør dem meget dyre. Værløse kommune afviser at påtage sig ansvaret for  legeredskaberne, og vi kan ikke lægge ansvaret på de grundejere, der får tilskud til legepladserne.

Der har været flere henvendelser om at udvide arrangementet på volden Sankt Hansaften, og bestyrelsen efterlyser personer, der vil medvirke til et sådant udvidet arrangement.

 

Endelig kunne formanden meddele, at fodboldmål nu er opsat, og at petanquebanen vil være klar i løbet af foråret når jordbundsforholdene tillader det.

 

Spørgsmålet om, hvorvidt deklarationernes bestemmelser bliver overholdt med hensyn til farver på træværk, hækhøjder og –bredder samt drift af erhvervsvirksomhed, blev diskuteret. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke vil give los for frit farvevalg, men kan acceptere  mindre afvigelser fra de deklarationsbestemte. Bestyrelsen har valgt ikke at gøre indvendinger, såfremt mindre erhverv ikke giver gener for naboerne, men vi vil dog gerne orienteres, hvis nogle grundejere skulle føle sig generet af de nævnte forhold.

 

Der var dog overvejende stemning for, at deklarationerne forsøges overholdt, og det blev foreslået, at der udarbejdes et oplæg til lokalplan/plejeplan eventuelt med fremmed bistand. Janne Byrne oplyste, at Værløse kommune vil gennemføre en høringsfase omkring lokalplanerne i området inden for de næste 4 år.

 

Ad punkt 3.

Formanden forelagde det reviderede regnskab, der blev godkendt.

 

Ad punkt 4.

Der var indkommet 2 forslag til bestyrelsen, men ingen af forslagsstillerne var til stede på generalforsamlingen til at belyse og motivere de indsendte forslag. Der var i forsamlingen intet ønske om, at der skulle ske indmeldelse i Værløse Agenda 21, eller at der skulle ske henvendelse til Den grønne Guide.

 

Der var overvejende stemning for at bevare containerordningen, idet der blandt andet blev henvist til, at der for et år siden blev gennemført en spørgeskemundersøgelse, hvoraf det fremgik, at flertallet ønskede at bevare containerordningen. Der blev herefter foretaget en afstemning om, hvorvidt der skulle afholdes en urstemning, og dette blev frafaldet med 31 stemmer imod, 7 stemmer for og 1 ønskede ikke at stemme.

 

Ad punkt 5.

Formanden oplyste, at der vil blive brugt flere penge til containere på grund af prisstigninger hos Renovadan, ligesom miljøafgiften er steget. Vi kan dog modvirke disse prisstigninger ved fortsat at være bevidst om at lægge de ”rene” ting i containeren. Bestyrelsens forslag til nedsættelse af kontingentet til 300 kr. blev diskuteret. Det blev fra forsamlingens side foreslået, at kontingentet fortsat skal udgøre 400 kr., så der kan anvendes penge til professionel bistand til plejeplanen, men formanden oplyste, at der allerede er afsat penge hertil i det foreslåede budget.  Bestyrelsens budgetforslag blev herefter godkendt.

 

Ad punkt 6.

Der skulle  bruges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, idet Michael Hauskov og Hanne Grønbæk ikke havde ønsket genvalg, og 2 medlemmer var fratrådt bestyrelsen i årets løb. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev følgende valgt: Betina Hellemann, Højeloft Vænge 114, Carsten Hermansen, Skovgårds Allé 261, Jan Andersen, Højeloft Vænge 96, samt  Michael Reker, Mosegård Park 103. Som bestyrelsessuppleanter valgtes Karin van Deurs, Højeloft Vænge 178, og Steen Sørensen, Skovgårds Allé 251.

 

Ad punkt 7.

Palle Thysgaard blev valgt som revisor, og som revisorsuppleant valgtes Joan Nilsson.

 

Ad punkt 8.

Der blev stillet spørgsmål, om bestyrelsen kunne sørge for, at der males en ”cyklist” på cykelstien på Højeloft Vænge af hensyn til trafiksikkerheden, men formanden svarede, at det er politiets opgave at sørge for det. Muligheden vil dog blive undersøgt.

 

Endvidere blev der fremsat ønske om, at placering af container på Mosegård Park blev ændret, ligeledes af hensyn til trafiksikkerheden. Formanden oplyste, at denne placering er valgt for, at grundejerne på afstand kan se, om containeren er kommet, men han vil se på, om en mindre flytning kan finde sted.

 

Henrik Franck oplyste, at der vil blive arrangeret en lille indvielsesfest i foråret til markering af fodboldbanen, men at invitation hertil vil foregå med ”mund til mund”-metoden.

 

Der blev spurgt om, der vil blive plantet 2 træer på hjørnet af Højeloft Vænge og Skovlinien, som det tidligere er aftalt, og formanden vil tage det med på et bestyrelsesmøde.

 

Afgående bestyrelsesmedlem Michael Hauskov ønskede at grundejerne i højere grad selv medvirkede til at gøre lidt for området, f. eks  fjerne ukrudt fra de små heller og i øvrigt tale lidt mere med naboen, hvis der er småproblemer.

 

Formanden foreslog, at der skulle oprettes en cykleklub i grundejerforeningen med cykleture 1-2 gange om ugen.

Foreningen var vært ved et lille traktement, og generalforsamlingen sluttede kl. 22,30.

 

 

Kurt Jørgensen            Paul Byrne

Formand                        Dirigent

Luk vindue