Luk vindue

 

 

Referat af generalforsamling den 21. marts 2002 i Brorsonstuen, Værløse kirke.

 

 

 

Dagsorden, jf. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2001 til godkendelse.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget 2002 til godkendelse, samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter.
7. Valg af revisor og –suppleant.
8. Eventuelt.

 

Kurt Jørgensen bød velkommen til generalforsamlingen, hvortil der var mødt 41 personer repræsenterende 34 parceller fordelt på 6 rækkehuse og 28 fritliggende parcelhuse.

 

 

Ad punkt 1.

På vegne af bestyrelsen foreslog Kurt Jørgensen, Michael Hauskou som dirigent. Michael Hauskou blev valgt.

 

Michael Hauskou takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og at denne derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

 

 

Ad punkt 2.

Kurt Jørgensen præsenterede bestyrelsen med suppleanter og gennemgik derefter beretningen.

 

Beretningen er tidligere fremsendt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen, hvorfor denne ikke gengives i dette referat i sin helhed. Kurt Jørgensen uddybede dog frustrationen over den skæmmende selvtægt, som enkelte grundejere foretager i randbeplantningen ud for deres ejendomme. Der blev vist eksempler på steder, hvor der er foretaget en vandret beskæring af randbeplantningen i meget lav højde. Denne form for beskæring vil fremover blive indberettet til kommunen.

 

Paul Byrne mente, at containere to gange om året var for lidt og ønskede yderligere oplysninger om den midlertidige cirkusgrund, der skal anlægges nord for Svanesøen i 2002 og 2003.

 

Kurt Jørgensen svarede, at antallet af containere var afstemt efter de ønsker, der var generelt i grundejerforeningen. Om cirkusgrunden oplyste Kurt Jørgensen, at kommunen havde oplyst, at denne er midlertidig, og at det forventes, at der bliver ryddet behørigt op efter arrangementerne. Der forventes cirkus to gange om året. Der blev bedt til, at bestyrelsen får kommunens bekræftelse på, at cirkusgrunden er midlertidig.

 

Crace Iversen ønskede flere flishugninger. Dette var der dog ikke generel stemning for.

 

Bestyrelsens beretning blev med disse kommentarer godkendt.

 

Ad punkt 3.

Ove Andersen gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

 

Ad punkt 4.

De fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev enstemmig godkendt med  følgende ændring vedr. §11, hvor teksten blev ændret til følgende: Der kan gives bestyrelsesmedlemmerne en årlig godtgørelse, hvis størrelse bestemmes af generalforsamlingen ved godkendelse af budgettet. Og hvor det blev præciseret, at det var punkt 5 og ikke punkt 6 i §6, der skulle ændres.

 

Ved behandlingen af forslaget vedr. §11 blev det nævnt, at godtgørelsen til formand, kasserer og sekretær var 1.000 kr. og til øvrige bestyrelsesmedlemmer: 500 kr. årligt. Fremover vil det konkrete samlede beløb fremgå af regnskab og budget.

 

Det fremsatte forslag til anlæggelse af stisystemer blev ligeledes enstemmig godkendt. Det blev foreslået, at stierne om muligt blev mørke, så de falder bedre ind i naturen. Og der blev rejst ønske om flere bænke i området.

 

Ad punkt 5.

Ove Andersen gennemgik budgettet, der blev godkendt.

 

Dermed fortsætter kontingentet på 300 kr. årligt.

 

 

Ad punkt 6.

Til bestyrelsen

Kurt Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Michael Reker blev genvalgt og fortsætter som formand for bestyrelsen, da Kurt Jørgensen ønskede ikke at fortsætte på denne post.

Steen Sørensen blev valgt.

 

Som suppleanter

Karin van Deurs blev genvalgt.

Bente Mikkelsen blev valgt.

 

Den samlede bestyrelse, med suppleanter fremgår af vedlagte bilag med kontaktadresser m.m.

 

 

Ad punkt 7.

Joan Nilsson blev valgt som revisor.

 

Lis Christoffersen blev valgt som revisorsuppleant.

 

 

Ad punkt 8.

 

Problemet med snegle i sommeren 2001. Vi har mange snegle i området på visse steder. For en del er dette et stort problem. Det blev nævnt at man bør tale sammen, de steder, hvor det er værst, for at søge at gøre en koordineret indsats. Med dette referat vedlægges et print af det, der er skrevet på Internetsiden ( www.norreskovpark.dk ), om sneglene.

 

Klipning af græsset på friarealet. Det blev foreslået, at klipningen af friarealet blev udskudt til om efteråret, da den nuværende klipning foretages på det tidspunkt, hvor græs og blomster står i fuld flor. Kurt Jørgensen oplyste, at tidspunktet for klipningen var fastsat ud fra et ønske om at afhjælpe problemerne for allergikerne med blandt andet græspollen. Klipningen foretages i øvrigt for at undgå uønsket trævækst i området.

                                                               

Klipning af hække. Mange hække er efterhånden blevet for brede. De går mange steder ud over fortovet, hvorfor passage vanskeliggøres blandt andet for personer, der ønsker at gå ved siden af hinanden og for personer med barnevogne. Bestyrelsen vil se på dette problem.

 

Antallet af containertømninger. Efter nogle indlæg fra flere på generalforsamlingen blev det indstillet at fortsætte med to tømninger, hvilket også afspejler sig i det godkendte budget.

 

Snerydning. Kurt Jørgensen spurgte til generalforsamlingens holdning til privat snerydning af fortove og veje i området. Der var ikke stemning for dette.

 

Fartdæmpning på Højeloft Vænge. Ove Andersen gennemgik udkast fra Værløse kommune til fartbegrænsende tiltag på Højeloft Vænge.

 

Herefter var dagordenen udtømt, og inden dirigenten kunne takke for den gode ro og orden, blev Kurt Jørgensen takket for de mange år, som formand for grundejerforeningens bestyrelse. Den øvrige del af bestyrelsen havde til lejligheden indkøbt en grill, der blev overrakt Kurt med tak for indsatsen.

 

Kurt Jørgensen                                          Godkendt af dirigenten:

15. april 2002