Luk vindue

 

 

Referat af generalforsamling den 20. marts 2003 i Brorsonstuen, Værløse kirke.

 

 

Dagsorden, jf. vedtægterne:

 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.      Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

5.      Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

7.      Valg af revisorer og -suppleanter

8.      Eventuelt

 

Michael Reker bød velkommen til generalforsamlingen, hvortil der var mødt  personer repræ­sen­te­rende 25 parceller.

 

 

1. Valg af dirigent.

 

På vegne af bestyrelsen foreslog Michael Reker Ole Balslev Clausen som dirigent, der herefter blev herefter valgt.

 

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i hen­hold til vedtægterne, og at denne derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

 

 

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

 

Michael Reker indledte beretningen med at oplyse, at Betina Helmann i årets løb var udtrådt af bestyrelsen og erstattet med Karin van Deurs.

 

Beretningen er tidligere fremsendt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen, hvorfor den ikke gengives i dette referat i sin helhed.

 

Michael Reker supplerede beretningen med følgende kommentarer:

 

Motorvejsstøj.

Den hidtidige indsats for at dæmpe støjen fra motorvejen blev kort gennemgået. Projektet lider under, at der tilsyneladende ikke på nuværende tidspunkt er hverken vilje eller økonomi til at gøre noget.

 

Brede bøgehække.

Der er flere steder brede generende hække mod fortove og andre gangarealer. Michael Reker opfordrede til, at alle klipper deres hække ind, så fortovet bliver anvendeligt i sin fulde bredde. I modsat fald vil der blive rettet henvendelse til Værløse Kommune, som har den egentlige påtaleret.

 

Bestyrelsens beretning blev med disse kommentarer godkendt.

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

Ove Andersen gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

Det har været nødvendigt at rykke en del parcelejere for betaling af kontingentet og der er opkrævet rykkergebyrer. Det koster altså ekstra at undlade at betale til tiden.

 

 

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

 

Forslag fra bestyrelsen vedr. petanquebane:

Michael Reker begrundede forslaget og det blev, med 15 stemmer mod 10, vedtaget at der stadig ønskes en petanquebane i området, og at bestyrelsen skulle arbejde videre med at finde en alternativ placering.

 

Forslag fra bestyrelsen om GNP-tilskud til stier i friarealet:

Der var mange delte meninger om dette forslag, fordi det bryder med tidligere traditioner om udførelse af arbejder i friarealet.

Flere udtrykte skepsis, da området tilhører kommunen og da det som sådan også er kommunen, der står for nyanlæg og pleje af dette.

Det blev vedtaget, at bestyrelsen kan tilbyde kommunen at medfinansiere stianlægget.

 

Forslag fra bestyrelsen om genindførelse af mindre fællesarrangementer:

Det blev vedtaget, at der kan gives tilskud til arrangementer som f.eks. tøndeslagning og drageflyvning.

 

 

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår

 

Ove Andersen gennemgik budgettet, der blev godkendt. Det skal dog bemærkes, at der med ovenstående vedtagne forslag kan blive større udgifter til friarealet end det var forudsat i tidligere fremsendte budgetforslag.

 

Dermed fastsættes kontingentet  til 200 kr. årligt.

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

 

Bestyrelsesmedlemmer:

                      Carsten Hermansen – genvalgt

                      Ove Andersen – genvalgt

                      Karin van Deurs – indtrådt

Jan Andersen – udtrådt

Bente Mikkelsen – indtrådt

                     

 

Suppleanter:

Janne Springborg HV. 76

Freddy Arildsen HV. 171

 

Den samlede bestyrelse, med suppleanter fremgår af vedlagte bilag med kontaktadresser m.m.

 

 

7. Valg af revisorer og -suppleanter

 

Revisor:

Joan Nilsson stopper.

Lis Christoffersen blev valgt. (for 2 år)

Grete Larsen blev valgt (for 1 år)

 

Revisorsuppleant:

                     

Palle Thysgaard

 

 

8. Eventuelt

 

Problemet med (dræber)snegle i sommeren 2002.

Balslev – Langkær Vænge 3 .Vi har mange snegle i området på visse steder. Man bør der tale sammen og lave en fælles indsats.

 

Snerydning.

Thysgaard – Langkær Vænge 54. Det er et stort problem med den dårlige snerydning på de mindre stikveje, som ofte omfatter skolestier m.m.

 

Det er dog de enkelte grundejeres pligt at rydde ud for egen parcel.

 

Maling af parkeringsbåse.

Kjeld Dahl – Højeloft Vænge 135. Efter ny asfaltpålægning er der ikke malet parkeringsbåse over for rækkehusene. Det er uhensigtsmæssigt og farligt når der parkeres i rækkehussiden.

Bestyrelsen opfordrer kommunen til at genmale parkeringsbåsene.

                                                                     

Parabolantenne.

Kjeld Dahl – Højeloft Vænge 135. spurgte til regler for parabolantenner.

Michael Reker oplyste, at rækkehusene kun må benytte fællesantennetilslutning.

 

Herefter var dagordenen udtømt og dirigenten kunne takke for den gode ro og orden.

 

 

 

 

Michael Reker                                           Godkendt af dirigenten:

28.april 2003                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk vindue