Luk vindue

 

 

Referat af generalforsamling den 15. marts 2004 i Værløse kirke.

 

Til stede var i alt 44 personer, repræsenterende 37 parceller.

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.      Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

5.      Forelæggelse af bestyrelsens budget, samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår.

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter.

7.      Valg af revisor og –suppleant.

8.      Eventuelt.

 

Ad punkt 1.

Formanden, Michael Reker, bød velkommen og foreslog Søren Biune, HV. 238 som dirigent, hvil­ket blev godkendt. Dirigenten konstaterede uden indvendinger, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt og dermed lovlig. Herefter gav han ordet til formanden.

 

Ad punkt 2.

Formanden henviste til den udsendte beretning og gennemgik denne med få supplerende kommentarer.

 

MP 70 - Der blev spurgt til mulighederne vedr. nedsættelse af støjen fra motorvejen.

Det er en grov belægning med god friktion og derfor megen støj. Der arbejdes på at få forhøjet den eksisterende støjvold. Formanden henviste til støjmålinger, der er foretaget af vejdirektoratet (blev fremlagt til skue for interesserede på generalforsamlingen). Problemet med disse støjmålinger er, at de er foretaget på basis af 24 timer (hele døgnet). Kommunen har derfor besluttet, at den vil ind­købe en beregningsmodel, så den selv kan foretage beregninger på de tidspunkter, hvor borgerne er generet. Herefter vil det også være muligt at foretage lokale målinger løbende og se effekten af tiltag, der skal begrænse støjen.

 

HV 139 - Der blev udtrykt undren vedr. den hastighedsnedsættende chikaner (forhøjning) på Højeloft Vænge: Den blev opfattet, som for stejl.

Der har været målinger, som viser, at tiltagene har en effekt på hastigheden. Bumpene er ifølge kommunen udført efter forskrifterne.

 

HV 145 - Opmaling af parkeringsbåse efter at der er lagt ny asfaltbelægning.

Bestyrelsen har tidligere og senest efter denne generalforsamling rettet henvendelse til kommunen, med henblik på at få båsene malet op på ny, således at der parkeres ensartet og mest muligt sikkert. Kommunen ønsker ikke at der bliver malet nye striber på villavejene af principielle grunde.

 

MP (Hattesen) - Kommunens beskæring i randbeplantningen virker meget grov.

Der er meget begrænsede ressourcer til denne vedligeholdelse. Det betyder, at der ikke beskæres så ofte, som der burde. Kommunens folk går derfor grundig til værks, og der bliver meget bart umiddelbart efter beskæringen. Bestyrelsen holder øje med udviklingen.

 

HV 145 - Der blev spurgt til, hvorvidt lokalplaner kunne tillade bebyggelse i Nørreskov Park Byfælled (friarealet).

Hele vores udstykning er baseret på et konkurrenceprojekt, som omfatter mindre grundudstykninger og en fælles byfælled. Det er derfor efter bestyrelsens mening utænkeligt, at man skulle kunne ændre denne til bebyggelse ved en ny lokalplan.

 

HV 106 - Der blev spurgt til den dårlig belysning på stikvejene.

Kommunen har et abonnement hos NESA, som indebærer, at de skal skifte belysningen. Kommunen har p.t. en dialog med NESA for at undersøge merprisen for at få nogle mere eksklusive lamper end de standardmodeller, som NESA tilbyder som standard. Kommunen søger en vis linie og ensartethed i Værløse.

 

HV 166 - På vegne af fire parceller ønskede Poul Byrne at pointere, at referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i 2003 ikke i tilstrækkelig grad udtrykte den utilfredshed, der havde været på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Ad punkt 3.

Ove Andersen forelagde det reviderede regnskab og gav nogle få kommentarer til rykkerprocedurerne. Regnskabet blev derefter godkendt.

 

Ad punkt 4.

Ingen indkomne forslag.

 

Ad punkt 5.

Bestyrelsens budgetforslag blev godkendt, hvorefter kontingentet for 2004 fastholdes på 200 kr. pr. parcel. Giroindbetalingskort er vedlagt dette referat.

 

Ad punkt 6.

Michael Reker, Steen Sørensen og Kurt Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev følgende valgt:

                      Henrik Kaltoft, Langkær Vænge 5

                      Ole Kyhl, Højeloft Vænge 145

 

Ad punkt 7.

Palle Thysgaard blev valgt som revisor, og som revisorsuppleant blev Grethe Larsen valgt.

 


 

Ad punkt 8.

HV 74 - Den manglende gadefejning og deraf følgende megen grus på cykelstien, blev kommenteret. Den megen grus medfører hyppige punkteringer. Snerydningen er i øvrigt dårligt udført for cyklister, da der ikke fejes på cykelstien ved chikanerne.

Kommunen er nu orienteret om dette forhold. Kommunen beklager og følger op.

 

HV 166 - Ønsker erfaringsudveksling på nettet vedr. f.eks. gode og dårlige håndværkere.

Foreningens Internet skal ikke være en ”reklamesøjle” eller en ”gabestok”. Desuden vil det kræve den megen tid at vedligeholde en sådan ”opslagstavle”.

 

MP 70 - Der blev spurgt til, hvor mange i foreningen der har PC og adgang til internettet.

Bestyrelsen kender ikke antallet, men kan oplyse, at der er 120, der har tilsluttet sig nyhedsservice via e-mail. Det blev pointeret, at der fortsat vil være en omdelt skriftlig information på uændret niveau, og at ingen derfor mister information, fordi vi også benytter internetsiden www.norreskovpark.dk , hvor information tillige opsamles. Internetsiden er kun et supplement med mulighed for hurtige svar og opslagsmuligheder – ikke mindst for nye tilflyttere.

 

HV 176 - Foreningen ligger inde med en del gammelt foreningshistorisk materiale. Der efterlyses idéer til en sortering og eventuelt hjælp til dette arbejde.

 

Efter ønske vil grundejerforeningens 25-års jubilæumsskrift blive scannet og lagt ud på foreningens internetside www.norreskovpark.dk.

 

Formanden efterlyste ”tovholdere” til petanquearrangementer. I skrivende stund kan det konstate­res, at den nye bane er taget i brug af flere. Dejligt at se.

 

Herefter var dagsordenen udtømt, og dirigenten kunne takke for god ro og orden.

 

Foreningen var som sædvanlig vært ved et lille traktement, og generalforsamlingen sluttede kl. 22:30.

 

 

Værløse, den 11. maj 2004

 

 

 

 

Michael Reker                                                                 Søren Biune

Formand                                                                         Dirigent

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk vindue