Luk vindue

 

 

 

Referat af generalforsamling den 17. marts 2005 i Værløse kirke.

Til stede var i alt 38 personer, heraf 31 stemmeberettigede og 1 fuldmagt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget, samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.
7. Valg af revisorer og -suppleanter.
8. Eventuelt.

Ad punkt 1.
Michael Reker (MR), bød velkommen og foreslog på vegne af bestyrelsen Søren Biune, HV. 238 som dirigent, hvilket blev godkendt. Dirigenten takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig og gav herefter ordet tilbage til Michael Reker.

Ad punkt 2.
Michael Reker henviste til den udsendte beretning og gennemgik denne med få tilføjelser. Interessen blandt de fremmødte knyttede sig specielt til støjen fra motorvejen og genplantning af fældede træer.

Spørgsmål vedr. støj fra motorvej.
HV 145 Der blev spurgt til tidspunkt for påfyldning af jord på støjvold.
MR Hurtigst muligt, når der er disponibel jord. Kommunen havde meddelt, at jord fra f.eks. opførelse af kulturhuset kunne anvendes. Der skal tages jordprøver for at sikre at jorden ikke er forurenet.

Efter generalforsamlingen er det imidlertid meddelt, at der ikke var tilstrækkelig med jord fra dette projekt, hvorfor der ikke kommer jord på volden herfra i denne omgang. Det er nu uvist, hvornår der vil blive lagt jord på volden.

HV 74 Beboerne på HV74 er meget generet af støj ved deres ejendom og påpeger at belægning på motorvejen er slidt og at der bør benyttes anden belægning.
MR Det er en åbenbart at vejbelægningen er slidt, men højden på volden betyder også noget for opfattelsen af støjen. Volden er flere steder sunket med ca. 2 meter, hvorfor den skal genoprettes. Værløse kommune har indkøbt udstyr, som kan måle den aktuelle støj før og efter at volden forhøjet.

HV 70 Er betænkelig ved omkostninger til jordpåfyldning.
MR Påfyldningen er omkostningsneutral for kommunen, fordi det er dyrt at transportere og deponere jord andre steder. Et støjværn af plexiglas koster 8.000,- kr. pr. m. + moms ifølge oplysninger fra Værløse kommune. Det vil derfor være meget bekosteligt at opsætte støjværn nede ved kørebanerne.

LV 100 Udtrykker ønske om at jorden placeres så tæt på motorvej som muligt.

SA 251 Den nye støjabsorberende asfalt, der benyttes nogle steder har en aftagende støjreduktion. Dette skyldes, at de små huller, der er i asfalten og som suger støjen bliver fyldt op med smuds og skal oprenses ca. hvert 5. år, hvilket er meget bekosteligt.

HV 145 Der er billig asfalt på mange veje.
MR Vejdirektoratet er klar over problemet med asfalten på motorvejen, men det er desværre en stærk belægning, der ikke står for at skulle udskiftes i de kommende år.

Et generelt ønske om handlingsplan: Hvis der er gode resultater med opfyldningen på støjvolden, bør dette projekt også udføres andre steder.

Spørgsmål vedr. genplantning af fældede træer.
HV 153 Har beboerne indflydelse på valg af genplantning evt. japansk kirsebær (v. rækkehuse)?
MR Bestyrelsen lægger vægt på, at udskiftning af træerne resulterer i et ensartet look i området. De foreslåede træer er fundet ved et samarbejde mellem beboere og kommunens gartnerafdeling.

LV 3 De gamle ahorntræer er til gene - stor skygge - store rødder - kraftig frøspredning.
Emerald Queen = Acer platanoides bliver ca. 20 m. høj - giver intens skygge rødder i overflade - frøspredning. Det er altså de samme træer der plantes igen.
MR Også dette træ er et skovtræ, hvorfor vi formentlig vil få problemet igen om yderligere 30-35 år. MR viste billeder af Emerald Queen = spidsløn.

LV 100 Savner ikke de fældede træer, fordi der nu er masser af træer i haverne.
I øvrigt giver de et trafiksikkerhedsmæssgt problem.

MP 34 Er med i et udvalg, som sammen med VK forsøger at finde en løsning for deres område.
Der er mange her (ca. 80 %) som føler at der er et tomrum efter fældning. Der har været tale om at beboere selv ville deltage i udgifterne.

MR oplyste, at Værløse kommune i april måned vil drøfte en plan for genplantning.

Øvrige kommentarer og spørgsmål.
HV 153 Synes det er urimeligt at rækkehusbeboere skal betale for containere, som de aldrig bruger.

HV 246 Der er tyndet alt for meget ud i randbeplantningen af hæg. Kan en alternativ beplantning komme på tale ?
MR Det ser voldsomt ud, når der lige er skåret i beplantningen, men det er den gartnerfaglige korrekte måde at gøre det på. Der er ikke umiddelbart mulighed for at skifte beplantning.

LV 100 Hvor sejlivede er træerne v. rækkehusene?
Svar Afhænger meget af pasning og vækstforhold. Kuglekirsebærtræer bliver ikke så høje.

Beretningen blev herefter godkendt.

Ad punkt 3.
Ove Andersen forelagde det reviderede regnskab og gav nogle få kommentarer til dette.
Regnskabet blev derefter godkendt.

Ad punkt 4.
Der var 2 indkomne forslag, som har været vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen.

Villy Asaa kommenterede sit indlæg:
Bakkehusene i Hørsholm har med hjælp fra Acustika ( støjfirma ) fået målt støjniveau og projekteret en støjvold. Volden finansieres af beboere og kommune i fællesskab. Omkostningerne beløber sig til ca. 800, - kr. pr. år pr. parcel i 10 år.

Kurt Jørgensen kommenterede sit forslag.
Bøgehækkene mod vej og sti er af Værløse kommune plantet 25 cm. inde på grundene, men hækkene er mange steder så brede, at det er vanskeligt at passere på fortovet.
Derfor foreslås det, at bestyrelsen bemyndiges til at påse, at hækkene ikke har større bredde mod fortov end 25 cm. fra stammen.
Forslaget blev vedtaget.

Ad punkt 5.
Under behandlingen af budgettet blev det foreslået, at der opbygges en fond til bygning af støjvold. Forslaget kunne ikke behandles, jf. vedtægterne. Bestyrelsens budgetforslag blev godkendt.

Ad punkt 6.
Ove Andersen og Henrik Kaltoft blev genvalgt til bestyrelsen.

Nyvalg til bestyrelsen:
Ole Kyhl, Højeloft Vænge 145.
Villy Asaa, Højeloft Vænge 246.

Som suppleanter blev følgende valgt:
Regitze Madsen, Højeloft Vænge 153
Kamma Nielsen, Højeloft Vænge 212

Ad punkt 7.
Grethe Larsen blev valgt som revisor, og som revisorsuppleant blev Lis Christoffersen valgt.

Ad punkt 8.
HV 74 Snerydningen ved de gamle huse (Højeloft Vænge 2 - 40) er ikke god, så det er vanskeligt som cyklist at færdes der. En del skyldes eventuelt parkeringsmisforståelser, så det hindrer rydningen.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen opfordret kommunen til at rette henvendelse til politiet, så de kan se på de mange ulovligt parkerede biler.

HV 153 Påpegede et problem med et udlejet hus, som benyttes af udenlandske håndværkere med store biler.
Svar Boligerne er kun for én familie, så det er formentligt deklarationsstridigt, at der er så mange der har bopæl på adressen. Er lastbilerne større end 3.500 kg., må de slet ikke parkeres i området. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen rettet henvendelse til kommunen, der nu skriver til ejeren for at høre, hvem der skal tilmeldes folkeregistret på adressen.

MR. Oplyser at Værløse kommune har sat grunden mellem Skovlinien og den nye kunststoffodboldbane til salg for 3,2 mio. kr. Kommunen vil trods gentagende opfordringer ikke oplyse, hvad der skal bygges på grunden.

Steen Sørensen
Oplyste at spejderne i Værløse renser hele randbeplantningen for affald og dele, som ikke naturligt hører til der. Og så håber bestyrelsen, at vi sammen kan holde området rent og se til at der ikke bliver kastet affald i friarealet.

Parkeringsbåseafmærkninger efter asfaltbelægning.
Mange har igennem flere år beklaget sig over manglende afmærkning af parkeringsbåsene, som blandt andet medfører parkering ved rækkehuse til gene for udsynet, når legende børn fra fortovet løber ud på vejen.

Bestyrelsen tager endnu engang fat i kommunen og beder dem male de parkeringsbåse, der er henvist til i de tinglyste deklarationer.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter Michael Reker takkede og "begavede" dirigenten.

Foreningen var som sædvanlig vært ved et lille traktement, og generalforsamlingen sluttede kl. 22:30.


Værløse, den

 

Michael Reker
Formand

 

Søren Biune
Dirigent

 

 

 

 

 

 

 

Luk vindue