Luk vindue

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling, den 2. marts 2006

Dagsorden, jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisorer og -suppleanter
8. Eventuelt

Michael Reker bød velkommen til generalforsamlingen, hvortil der var mødt personer repræsenterende 34 parceller.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Søren Biune som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

Formand Michael Reker (MR) gennemgik den allerede fremsendte beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Ove Andersen (OA). Regnskabet blev godkendt.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Ingen forslag blev behandlet

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår

OA gennemgik budgettet, som ligeledes blev godkendt. Kontingentet fortsætter uændret med 200 kr. for 2006.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Michael Reker ønskede at træde ud af bestyrelsen. Ove Andersen udtrykte i den forbindelse og på bestyrelsens vegne en stor tak til Michael Reker for hans indsats som formand.

Valg af formand.
Næstformanden Ole Kyhl var villig til at overtage formandsposten. Han fik opbakning af forsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Steen Sørensen og Kurt Jørgensen (KJ) blev genvalgt. KJ opfordrede yngre medlemmer til at lade sig opstille til poster i GF NP.

Bo Kalum, Mosegaard Park 51 blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af revisorer og -suppleanter

Som 1. suppleant nyvalgtes Thomas Kyrum, Højeloft Vænge 100 og som 2. suppleant nyvalgtes Peter Foldbjerg, Mosegård Park 113.

Lis Christoffersen blev valgt som revisor og Palle Thysgaard som revisorsuppleant.

Den samlede bestyrelse, med suppleanter fremgår af vedlagte bilag med kontaktadresser m.m.

8. Eventuelt

Mobilantennemasten.
OK redegjorde for forløbet og understregede, at VK havde det formelle grundlag i orden. Masten er placeret i overensstemmelse med den godkendte Kommuneplan 2005 og VK har overholdt høringsregler.

GF NP havde bedt om udsættelse for behandling til den 7. marts og vil umiddelbart efter generalforsamlingen skrive til VK om sagen.

OK fremførte og motiverede bestyrelsens foreslag: Masten placeres ca. 60 meter op ad Skovlinien, så kigget langs Fiskebækvej bliver skånet. Samtidig foreslog OK, at de planlagte teknikhytter ved hytten opføres modulært, så der ikke bliver en "hytteby".
Forsamlingen henstillede til, at mast og hytter blev flyttet over på den nordlige side af jordvolden.
Hytter skulle i vidst muligt omfang følge deklarationer for området, dvs. saddeltag pålagt med brændt tegl. Vægge skulle være mursten alternativt brædder i jordfarver.

Nogle beboere udtrykte ønske om, at hytter blev halvt nedgravet i jorden.

Nogle grundejere udtrykte modstand mod OK's forslag om, at placere masten de ca. 60 meter oppe ad Skovlinien. Hensynet til sigtelinier kunne ikke være så vigtigt som hensynet til beboerne. Hvis det ikke kunne være anderledes, ville de foretrække forsalget fra VK, hvor masten placeredes tæt på krydset Fiskebækvej/Skovlinien.
OK søger i vides mulig omfang at få fællesnævneren af alle udsagn med i brevet til VK.

Høje hække
Højde på hækkene skal være 150- 180 cm, hvilket bestyrelsen vil henstille til, at man overholder.

Herefter var dagsordenen udtømt og dirigenten kunne takke for den gode ro og orden.

 

Michael Reker

Søren Biune
Dirigent

6. marts 2006

 

 

 

Luk vindue