Luk vindue

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. marts 2007

Dagsorden, jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisorer og -suppleanter
8. Eventuelt

Ole Kyhl bød velkommen til generalforsamlingen, hvortil der var mødt ca. 50 personer.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Søren Biune som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

Formand Ole Kyhl kommenterede følgende punkter til den allerede fremsendte beretning:

Ad. Vejtræer - udskiftning af rødtjørn. Kommunen har nu igangsat projektet og kontaktet GNP vedr. forslag om træer samt "forsøgsstrækning" MP 2-48. De foreslåede træarter, ask og røn typer, gav anledning til en livlig og længere debat, hvor de fremmødte erklærede, at de var usikre og nervøse for de foreslåede trætyper p.gr.a. den oplyste størrelse, ca. 8 m, trækrone, rodnet mm. Konklusionen på debatten blev, at bestyrelsen skulle søge en second opinion, om nødvendigt ved brug af betalt assistance, mht. om der var trætyper, der kunne være bedre egnede.

Ad. Randbeplantning. Motiveringen for forslaget om ombytning at vedligehold af LV- og HV-strækningerne i 2006/07 og 2007/08 blev yderligere kommenteret, og der blev informeret om den kommende markvandring i april måned. Tidspunktet herfor ville komme på hjemmesiden, og GNP medlemmer er velkomne til at deltage.

Ad. Oprydning Det grønne område. Det oplystes, at den planlagte oprydning ville finde sted 9.04 .

Ad. Antennemast. TDC har i 2007 kommunikeret med kommunen omkring forskellige detaljer vedr. udformning af det til masten knyttede teknikhus, og TDC/kommunen er kommet til enighed herom. Byggeriet kan derfor gå videre efter en fremsendelse og godkendelse af de normale byggeansøgninger til kommunen. Et planlagt byggetidspunkt er pt. ikke kendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Ove Andersen (OA). Regnskabet blev godkendt.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Ingen forslag indkommet.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende regnskabsår

OA gennemgik budgettet, som ligeledes blev godkendt med den tilføjelse, at bestyrelsen kunne disponere op til kr. 25.000 til evt. assistance i forbindelse med vejtræprojektet. Kontingentet fortsætter uændret med 200 kr. for 2007.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Ove Andersen, Villy Asaa og Ole Kyhl var villige til genvalg til bestyrelsen, og blev genvalgt uden modkandidater.

Peter Foldbjerg og Thomas Kyrum var villige til genvalg som suppleanter, og blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af revisorer og -suppleanter

Palle Thysgaard blev valgt som revisor og Grethe Larsen som revisorsuppleant.

Den samlede bestyrelse, med suppleanter fremgår af vedlagte bilag med kontaktadresser m.m.

8. Eventuelt

Rækkehuse - roser. Der blev rejst forskellige spørgsmål til enkelte rækkehuses beplantning/beskæring af roser i skel til Det grønne område samt evt. lavt stakit indenfor roserne. Spørgsmålene blev afklaret positivt.

Bøgehække. Bøgehækkenes bredde ud til fortov blev igen påtalt - hækkene går mange steder alt for langt ud over fortove, og besværliggør både gående og kørestolstrafik.
Hækkene SKAL skæres ind.

I forbindelse med spørgsmål vedr. deklarationer og farvevalg blev det omtalt, at kommunen ville udarbejde lokalplan til afløsning af de eksisterende deklarationer, samt at vi i forbindelse hermed kunne forvente visse moderniseringer af gældende bestemmelser.

Der var ønske om kasser med strøsand til brug i vintertide på nogle af de store vendepladser.

Mht. anvendelsen af Det grønne område langs Skovlinien til snedeponering var der ønske om, at den deponerede sne's forurening blev undersøgt, og at de dybe lastbilhjulspor efter snedeponeringen blev udbedret. Ligeledes var det ønskeligt, at Hareskov Skiklub fjernede sine træningsremedier ved "vulkanen" hurtigere end set i 2006 og 2007.

Der blev henstillet, at bestyrelsen checkede om fordelingen af containere på stikvejene var optimal.

Der var fra en enkelt grundejer ønske om, at poppeltræerne i Det grønne område nord for HV 133-155 blev fældet.

Ole Kyhl Søren Biune
10. april 2007 Dirigent 

Luk vindue